MATRICULACIÓ I INSCRIPCIONS

CENTRE CULTURAL SALA GALÀ

C. del Molí, 9
17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 46 28 20

info@salagala.cat

Horaris Punt d’Informació
Dimecres i dijous, de 10 a 12.30 h
De dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h

NOVETAT! TOTES LES INSCRIPCIONS ES FORMALITZARAN EN LÍNIA!!

Es donarà suport a totes les persones que ho sol•licitin des del Centre Cultural Sala Galà.

INSCRIPCIONS ON-LINE

MATRÍCULA

Matrícula Escola de Música: 70 €

Matrícula Escola d’Art: 30 €

Cursos diversos: 5 €

NOVETAT EN EL SISTEMA DE PAGAMENT DE LES MATRÍCULES!

Per a formalitzar el pagament de la matrícula caldrà fer efectiu el full de pagament que rebreu al vostre domicili a través del correu ordinari amb remitent de les oficines de XALOC.

En cas de deixar el curs abans que finalitzi, l’import de la matrícula no és retornable.

La matrícula inclou: Assegurança d’accidents, llibres per a la formació de llenguatge musical, les eines i materials bàsics per a cada activitat i la utilització de les instal·lacions.

NOTES SOBRE EL COBRAMENT DE LES QUOTES
  • El pagament de les activitats és mensual (a excepció dels casos especificats).
  • La domiciliació es realitza durant el mes en curs i no varia segons el calendari escolar.
  • Les activitats d’un sol dia es paguen íntegrament abans de l’inici de l’activitat.
  • Per notificar una modificació de les dades personals i/o les condicions de l’activitat on l’alumne estigui inscrit que generi una modificació en la quota, ha de ser notificada al punt d’informació del Centre Cultural Sala Galà abans del dia 24 del mes en curs per a la seva aplicació al mes següent. En cas contrari no es podrà garantir la modificació en el termini establert.
BAIXES DELS ALUMNES

Qualsevol baixa dels alumnes s’haurà de comunicar abans del dia 24 del mes en curs per a la seva aplicació al mes següent, per escrit mitjançant el model que es facilitarà a través del punt d’informació del Centre Cultural Sala Galà.

La manca d’aquesta comunicació serà motiu suficient per no considerar la baixa degudament formalitzada.

Document de baixa (PDF)

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS I D’IMATGE

En compliment del que regula la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter  personal, les dades personals proporcionades es recullen en fitxers automatitzats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

Les dades lliurades s’empraran exclusivament per dur a terme el seguiment docent de l’alumnat i per donar informació sobre les activitats que realitzi l’Ajuntament de Cassà, incloent l’Escola Municipal d’Art, l’Escola Municipal de Música i el Centre Cultural Sala Galà.

En compliment del que regula la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge, la formalització de la inscripcióa alguna de les activitats d’aquest programa autoritzarà que els alumnes puguin ser fotografiats en les activitats on participin organitzades per l’Ajuntament de Cassà de la Selva i que aquestes imatges puguin ser publicades a la pàgina web, memòria d’activitats, publicacions dels organismes oficials (Consell Comarcal i Ajuntaments) o revistes i diaris d’àmbit local i comarcal.